Katalog Label Logo

EUROPA 2013: ՓՈՍՏԱՅԻՆ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐ
POSTFAHRZEUGE * POSTAL VEHICLES

Թողարկման օրը * Ausgabedatum * Date of Issue: 19.07.2013
► Առաջին օրը շրջանառության * Erstverwendungstag * First day of circulation: 19.07.2013
► Դիզայնը * Motivgestaltung * Stamp design: Davit Dovlatian (Դավիթ Դովլաթյան)
▼ Տպարանը * Druckerei * Printing house: Jing – Tang Chi Co Ltd., Hong Kong, China

NKR-FDC 35

copy NKR #35